Skip to Content
InforInfor OS

การบริหารจัดการซัพพลายเชน

ขับเคลื่อนซัพพลายเชนที่ซับซ้อนที่สุดในโลก

โซลูชันซัพพลายเชนแบบครบวงจรสำหรับแหล่งข้อมูลหนึ่งเดียว

โซลูชัน Infor® Supply Chain Management รองรับการควบคุมสั่งการระบบซัพพลายเชนแบบเรียลไทม์อย่างชาญฉลาด ด้วยการปรับเปลี่ยนกระบวนการซัพพลายเชนให้เป็นรูปแบบดิจิทัลอย่างครบวงจร ช่วยให้บริษัทต่าง ๆ สามารถตรวจสอบข้อมูลแบบเรียลไทม์ ขับเคลื่อนการตัดสินใจ
โดยอาศัยข้อมูล และส่งมอบสินค้าที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้าตามกำหนดเวลา

ผลักดันความเป็นเลิศของซัพพลายเชนที่ทันสมัย

ปรับปรุงต้นทุน

 • ลดต้นทุนด้านซัพพลายเชน 25%
 • ลดต้นทุนการ
  สิ้นเปลือง 40%
 • ประหยัดค่าขนส่ง >10%


กลั่นกรองข้อมูลเชิงลึก

 • สร้างแหล่งข้อมูลเพียงหนึ่งเดียว
 • การค้า 1 ล้านล้านดอลลาร์ถูกจัดการบนแพลตฟอร์ม Nexus
 • การชำระเงินทั่วโลก 50 พันล้านดอลลาร์ถูกประมวลผลบนเครือข่าย Nexus
 • ลดการสูญเสียเวลาเนื่องจากการเปลี่ยนรุ่นการผลิต 30%

สร้างความคล่องตัวและความยืดหยุ่น

 • ลดเงินทุนหมุนเวียน 22%
 • ลดเวลาในการประมวลผลใบแจ้งหนี้ 98%
 • ลดเวลาขนส่ง 2 วัน

ปรับปรุงการตรวจสอบและการตรวจสอบย้อนกลับ

 • เวลาที่ใช้ในการผลิตลดลง 20%
 • จัดส่งสินค้าอย่าง
  ถูกต้อง และตาม
  กำหนดเวลา
  เพิ่มขึ้น 3–8%
 • ลดสินค้าคงคลังระหว่างขนส่ง 15%

ขับเคลื่อนประสิทธิภาพการผลิตและการดำเนินงาน

 • เพิ่มประสิทธิภาพของทีมงาน 8–15%
 • ลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานคลังสินค้า 8–12%
 • เติบโต 4 เท่า โดย
  ไม่ต้องเพิ่มทรัพยากร
  ในบัญชีเจ้าหนี้การค้า
นำเสนอคุณประโยชน์ในระบบคลาวด์

นำเสนอคุณประโยชน์ในระบบคลาวด์

โซลูชัน Infor Supply Chain Management ทำงานบนระบบคลาวด์
ช่วยลดค่าใช้จ่ายโดยรวมในการดูแลระบบ เพิ่มความสามารถใน
การปรับขนาด ปรับปรุงความปลอดภัยและเวลาทำงาน ด้วยการสร้างสรรค์
นวัตกรรมและอัปเดตอย่างต่อเนื่อง จึงไม่จำเป็นต้องอัปเกรดระบบอีกครั้ง
ในอนาคต

ความเชี่ยวชาญที่พร้อมสรรพ

ความเชี่ยวชาญที่พร้อมสรรพ

นำเสนอซอฟต์แวร์ซัพพลายเชนเพื่อประสิทธิภาพขององค์กร

ภาพหน้าจอการประสานงานเกี่ยวกับซัพพลายเชนแบบเรียลไทม์

การตรวจสอบ & การควบคุม

การจัดการดูแลซัพพลายเชนที่เชื่อมต่อ โดยสามารถตรวจสอบคำสั่งซื้อ
การจัดส่ง และสินค้าคงคลังได้จากมุมมองเดียว รวมถึงกระบวนการดิจิทัล
ที่ใช้ร่วมกัน ช่วยให้สามารถตรวจสอบข้อมูลเพื่อเพิ่มความรวดเร็ว และ
ความคล่องตัวในการตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลงได้อย่างทันท่วงที
และมีประสิทธิภาพ

 • ตอบสนองต่อสัญญาณด้านอุปสงค์และอุปทาน ในแบบเรียลไทม์
  อย่างต่อเนื่อง
 • การแจ้งเตือนเชิงคาดการณ์เกี่ยวกับความเปลี่ยนแปลง และโอกาส
  ที่เกิดขึ้นจริงหรืออาจเกิดขึ้น
 • รองรับการตัดสินใจอย่างชาญฉลาดภายในบริบท
 • ประสานงานร่วมกับซัพพลายเออร์แบบเรียลไทม์ ในเรื่องกำลังการผลิต
  การคาดการณ์ และคำสั่งซื้อ
Global Trade & Finance
ภาพหน้าจอ Infor Global trade & Finance

Global Trade & Finance

Infor Global Trade & Finance เป็นตัวเร่งการเติบโต การประหยัดค่าใช้จ่าย
และปรับปรุงความสัมพันธ์กับซัพพลายเออร์ นับเป็นเครื่องมือที่พร้อมสรรพ
สำหรับการปรับเปลี่ยนกระบวนการให้เป็นแบบอัตโนมัติ จัดการสภาพคล่อง
อย่างมีประสิทธิภาพ และปรับปรุงการตรวจสอบกระแสเงินสด ช่วยปกป้อง
ซัพพลายเออร์และส่งเสริมซัพพลายเชนที่ดี

 • ประมวลผลและอนุมัติใบแจ้งหนี้โดยอัตโนมัติ
 • ปรับปรุงเงินทุนหมุนเวียนด้วยโครงการสินเชื่อ
 • กระบวนการคืนเงินและเคลมแบบอัตโนมัติ
 • ระบบอัตโนมัติสำหรับบริษัทเทรดดิ้งและโมเดลซื้อ-ขาย
 • ปรับปรุงความสัมพันธ์กับซัพพลายเออร์และประสิทธิภาพ
  ด้วยความแน่นอนในการชำระเงิน
Planning & Demand Management
ภาพหน้าจอ Planning & Demand Management

Planning & Demand Management

โซลูชัน Infor Planning & Demand Management สร้างสมดุลระหว่าง
ซัพพลายและดีมานด์ เพื่อปรับปรุงสินค้าคงคลัง บริการ และประสิทธิภาพ
ในทุกส่วนของซัพพลายเชน องค์กรธุรกิจจะสามารถใช้ประโยชน์จาก
โซลูชันสำหรับการวางแผนและจัดการดีมานด์ การวางแผนซัพพลาย
การวางแผนและจัดตารางเวลาการผลิต การปรับปรุงสินค้าคงคลัง
และการวางแผนเกี่ยวกับการขายและการปฏิบัติงาน (S&OP)

 • คาดการณ์โดยร่วมมือกับฝ่ายขาย ฝ่ายการเงิน ฝ่ายผลิต ลูกค้า และคู่ค้า
 • สร้างแบบจำลองวงจรธุรกิจ และการเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันของดีมานด์
 • ปรับปรุงตัวแปรสำคัญ ๆ ของซัพพลายเชน เช่น กำลังการผลิต วัตถุดิบ
  สินค้าคงคลัง และข้อจำกัดในการกระจายสินค้า
 • ระบบวิเคราะห์ข้อมูลแบบทำนาย และแบบให้คำแนะนำสำหรับ
  โลจิสติกส์ด้านค้าปลีกและแฟชั่น
 • รองรับกระบวนการจัดเรียง วางแผน กำหนดราคา ซัพพลายเชน และศุลกากรอย่างครบวงจร
ระบบคลังสินค้า & การขนส่ง
ภาพหน้าจอการจัดการคลังสินค้าและการขนส่ง

ระบบคลังสินค้า & การขนส่ง

ตั้งแต่การจัดการคลังสินค้าระดับท้องถิ่น ไปจนถึงการวางแผนและดำเนินการ
เกี่ยวกับการขนส่งระหว่างประเทศ โซลูชันการจัดการคลังสินค้าและ
การขนส่งของ Infor ช่วยปรับปรุงความรวดเร็ว ความแม่นยำ และต้นทุนของ
ซัพพลายเชนให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าและตลาด องค์กรจะ
สามารถลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและเพิ่มความคล่องตัว ด้วยการ
ปรับปรุงการจัดหาซัพพลาย การจัดส่งสินค้า ประสบการณ์ลูกค้า
การจัดการสินค้าคงคลัง และการปรับปรุงประสิทธิภาพของซัพพลายเชน
โดยรวม

 • เพิ่มความคล่องตัวในการกำหนดเวลานัดหมาย การส่งคืนสินค้า
  การขนถ่าย และการไหลเวียนของสินค้า
 • ปรับปรุงการส่งมอบในส่วนปฏิบัติงานแบบหลายไซต์ และมีเจ้าของ
  หลายราย
 • แรงงาน, การเรียกเก็บเงิน 3PL, การตรวจสอบลาน และการแสดงข้อมูลคลังสินค้าแบบ 3D
 • ตรวจสอบ และจัดการการเคลื่อนย้ายสินค้านำเข้า/ส่งออก
 • ตรวจสอบสินค้าระหว่างประเทศได้ตามต้องการ
วงจรการผลิตสินค้า
ภาพหน้าจอ Product Lifecycle Management

วงจรการผลิตสินค้า

ซอฟต์แวร์ Product Lifecycle Management (PLM) ของ Infor ใช้ข้อมูล
ทั่วทั้งองค์กรของผู้ผลิตเพื่อปรับปรุงการตัดสินใจ ตั้งแต่ขั้นตอนการพัฒนา
และออกแบบ ไปจนถึงการจัดการและการผลิต โซลูชัน PLM ของ Infor
ช่วยเพิ่มความรวดเร็วในการนำสินค้าออกสู่ตลาด บูรณาการเข้ากับระบบ
ERP ของคุณ เพื่อจัดหาข้อมูลแบบเรียลไทม์ที่นำไปใช้งานได้จริง และ
ปรับปรุงทุกขั้นตอนของวงจรการผลิตสินค้า

 • PLM for Process บูรณาการเข้ากับระบบ ERP, CRM และระบบธุรกิจ LIMS อย่างไร้รอยต่อ
 • PLM for Fashion จัดการการวางแผนผลิตภัณฑ์ การออกแบบ
  และการทำงานร่วมกับซัพพลายเออร์
 • PLM Discrete บูรณาการเข้ากับระบบ ERP และ CAD อย่างไร้รอยต่อ
กรุณาติดต่อ

ติดต่อเราและพวกเราจะให้ทีมงานติดต่อไปภายใน 24 ชั่วโมง

การคลิก "ส่ง" แสดงว่าคุณตกลงว่า Infor จะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่ให้ไว้ในแบบฟอร์ม
ด้านบน เพื่อสื่อสารกับคุณในฐานะลูกค้าเป้าหมายหรือลูกค้าจริงหรือลูกค้าตามที่อธิบายไว้ใน
นโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา